Error MOB does not pick up items

  • Các mob trong máy chủ của tôi không thể nhận các sản phẩm. Ví dụ: Dân làng không được thức ăn, Piglin không được vàng, ... làm ơn
    giúp tôi với <3